• silvan nöbetçi eczaneler

KENT MOBİLYALARI KİRALAMA İŞİ

DİYARBAKIR  SİLVAN İLÇE   BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN
KENT MOBİLYALARI KİRALAMA İŞİ
 
MADDE–1- İHALENİN KONUSU:
 
Silvan Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarih ve 58 Sayılı kararı ile Silvan Belediyesi yetki ve sorumluluğundaki cadde, sokak, meydan ve bulvarlara, 15 adet Çift yüzlü Reklam Vitrini (Clp), 25 adet Billboard, 2 adet Megalıght reklam panolarının konularak bu reklam panolarına reklam koyma hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ve arttırma suretiyle on(10) yıllığına kiraya verilmesi işidir.
 
MADDE–2- İHALE TARİHİ VE YERİ:
 
İhale 13.11.2017 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00’da Silvan Belediyesi Encümen Salonunda İhale Komisyonu olan Belediye Encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.
 
MADDE–3- MUHAMMEN BEDEL:
                    Reklam panolarının tamamının muhammen Reklam ve İlan Asma Hakkı Bedeli yıllık KDV hariç 32.000TL(otuzikibintürklirası) dır.
                 
3.1-Geçici Teminat:  1 ( bir ) yıllık muhammen  bedelinin %3’ü olup 960 TL dir.
3.2- Kesin Teminatı: 1  ( bir) yıllık İhale bedelinin %6’sıdır.
 
MADDE–4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:
 
4.1-İhale şartnamesi alındığına dair makbuz,
4.2.1.Ticaret ve Sanayi Odası kayıt sureti (Reklam işi ile ilgili iştigal ettiklerine dair.)
4.2.2.Kanuni ikametgah
4.2.3.Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
4.2.4.Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.(2017 yılına ait)
4.2.5.Tüzel kişi olması halinde kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ticaret sicil gazetesi.
4.2.6. Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişiliklerin her birinin (4.2.1.) (4.2.2.) (4.2.3.) (4.2.4.) (4.2.5.)deki esaslara göre temin edecekleri belgeler,
4.2.7.İmza sirkülerini vermesi.
4.2.7.1.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
4.2.7.2.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.2.8.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacakların adına vekâletname ile vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.
4.2.9.İştirakçilerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden borcunun olmadığına dair belge.
4.2.10.2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı.
4.2.11.  Silvan Belediyesi Başkanlığı adına alınmış 960 TL(dokuzaltmışyüztürklirası) tutarında geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu süresiz olacaktır.
5- İhaleye katılacak kişi veya firmalar tekliflerini 13.11.2017 tarihinde Pazartesi günü saat 13:30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
6- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
7- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
MADDE–5-İhale tarihinden sonra gelen isteklilerin müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.
MADDE–6- Şartnameler Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğünde görülebilir ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden
                      150,00 TL makbuz karşılığı temin edilir.
MADE–7–İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla veya uygun bedel tespit etmekte serbesttir.
 
                İlanen Duyurulur.