• silvan nöbetçi eczaneler

Ambalaj Atığı İlanı

DİYARBAKIR  SİLVAN İLÇE   BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN
 
MADDE–1- Silvan ilçe sınırlarında yıllık ortalama 275.532 kg geri dönüşebilir karma ambalaj atıklarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ve arttırma suretiyle üç(3) yıllığına toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi  ihale edilecektir.
MADDE–2- İhale Silvan Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu olan Belediye Encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.
MADDE–3-İhaleye katılan isteklilerden istenecek belgeler;
 
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
 1. İç zarf (Teklif mektubu ve Teklif cetveli bırakılacak)
 2. Kanuni ikametgâhı olması,
 3. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
 4. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
 5. Geçici Teminat Makbuzu
 6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 7. İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri.
 8. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
 9. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 10. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
 11. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
 12. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
 13. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler.
 14. İhaleye katılacakların Silvan Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
MADDE–4 İHALE KONUSU İŞ:
4.1
a) İhale Konusu İş: Silvan ilçe sınırlarında yıllık ortalama 275.532 kg geri  dönüşebilir karma ambalaj
                                 atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işidir.
b) Yıllık Tahmini Muhammen Kira Bedeli: 42.000TL
c) İhale Tarihi ve saati: 13/11/2017 tarihinde Pazartesi Günü saat 10:00’da İhale komisyonu huzurunda  belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.                                  
d) Geçici Teminat:  1 ( bir ) yıllık muhammen  bedelinin %3’ü dür.
e)Geçici Teminat Miktarı : 1.260TL dir.
f) Kesin Teminatı: İhale bedelinin %6’sıdır.
g) Kira Süresi: Sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.
I) İhaleye katılmak isteyenler yukarıdaki belgeleri tamamlayıp 13/11/2017 Pazartesi günü saat:09:30 a kadar teklif zarflarını Etüt Proje Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
MADDE–5- Telgraf ve fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
MADDE–6-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri uygulanır.
MADDE–7-Bilimum vergi, harç  ve sözleşme gideri ihaleyi alana aittir.
MADDE–8-İhale Dökümanı  150,00 TL karşılığında Silvan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınacaktır.
MADE–9–İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla veya uygun bedel tespit etmekte serbesttir.
                İlanen Duyurulur.